Commerciële ontwikkelingen

3.8. Commerciële ontwikkelingen

31-12-2018

31-12-2017

Klanten en betalen

Totaal aantal klanten (in 1.000)

3.202

3.128

Totaal aantal betaalrekeningklanten (in 1.000)

1.488

1.409

Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen1

24%

20%

Hypotheken

Particuliere hypotheken (bruto in € miljarden)

47,3

46,0

Marktaandeel nieuwe hypotheken (in #)

7,3%2

6,8%

Marktaandeel hypotheekportefeuille (in €)3

6,6%2

6,5%

Sparen

Particuliere spaartegoeden (in € miljarden)

37,4

36,8

Marktaandeel particuliere spaartegoeden

10,6%

10,7%

  1. Bron: marktonderzoek door Ipsos, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT) per einde van elke gerapporteerde periode een jaar terugkijkend.
  2. Betreft 3e kwartaal 2018 cijfers wegens niet tijdig beschikbaar zijn van de totale marktomvang.
  3. Gebaseerd op CBS-gegevens. Marktaandelen van 31-12-2017 zijn aangepast als gevolg van aanpassing van de marktomvang door CBS.

Klanten en betalen

In 2018 verwelkomden ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS samen 230.000 nieuwe klanten. Gesaldeerd met klanten die afscheid namen van de bank, steeg het aantal klanten met 74.000. Dit was met name toe te schrijven aan de succesvolle groei van het aantal klanten met een betaalrekening.

Het aantal betaalrekeningklanten steeg met 79.000 (bruto toename 163.000) naar 1.488.000 ultimo 2018. De nettogroei bleef iets achter bij die van 2017 (81.000) vanwege een correctie van 18.000 inactieve betaalrekeningklanten1.

De hoge instroom van betaalklanten leidde in 2018 ook tot een recordaantal klanten dat gebruikmaakte van de interbancaire Overstapservice, in totaal bijna 37.000.

Het marktaandeel van de Volksbank in nieuwe betaalrekeningen is het afgelopen jaar gegroeid naar 24% (eind 2017: 20%). Zowel ASN Bank, RegioBank als SNS lieten een stijging zien. Met name in het eerste en derde kwartaal hebben we veel nieuwe betaalklanten mogen verwelkomen. De succesvolle marketingcampagnes voor jeugdbetaalproducten van de verschillende merken hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Het marktaandeel nieuwe betaalrekeningen ligt sinds 2014 op 20% of hoger, aanzienlijk hoger dan het marktaandeel van circa 8%2 op basis van de totale portefeuille.

Hypotheken

Het aantal afgesloten hypotheken is enigszins gedaald door schaarste op de woningmarkt maar de gemiddelde hoofdsom liet een stijging zien. In de markt voor nieuwe particuliere hypotheken bleef het aandeel van hypotheken met een rentevaste looptijd van meer dan 10 jaar hoog, op meer dan 50%.

De nieuwe hypotheekproductie van de Volksbank steeg tot € 5,9 miljard, van € 5,5 miljard in 2017 (+7%), deels gedreven door prijsstijgingen. Onze kapitaalpositie stelde ons in staat onze hypotheekportefeuille verder te laten groeien, waarbij wij ook onze marges bleven monitoren. Het marktaandeel van de nieuwe particuliere hypotheken steeg naar 7,3%3 (2017: 6,8%). Op basis van de totale particuliere hypotheekportefeuille steeg het marktaandeel licht van 6,5% ultimo 2017 naar 6,6%.

Renteherzieningen bedroegen bijna € 3,3 miljard, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017 (bijna € 5,1 miljard). Van de herzieningen betrof ongeveer een vierde vroegtijdige renteherzieningen (2017: bijna 35%). De vroegtijdige renteherzieningen namen af doordat bij een groot deel van de portefeuille reeds in eerdere jaren een renteherziening had plaatsgevonden. In 2017 waren reguliere renteherzieningen hoger als gevolg van de hoge hypotheekproductie in 2007. Dit betrof met name hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar.

Het totale aflossingsniveau van € 4,6 miljard is ten opzichte van 2017 (€ 4,3 miljard) iets gestegen (+7%), ondanks een lichte afname van het aantal verhuizingen. Contractuele aflossingen namen geleidelijk toe, in lijn met de veranderende samenstelling van de hypotheekportefeuille, met name weerspiegeld in een toename van annuïtaire hypotheken. Daarnaast was er een toename in aflossingen van overbruggingskredieten.

Dankzij de toegenomen productie en het hoge niveau van klantbehoud, heeft de Volksbank een beheerste groei van de particuliere hypotheekportefeuille gerealiseerd, van € 46,0 miljard ultimo 2017, tot
€ 47,3 miljard (bruto boekwaarde). De vraag naar hypotheken met een rentevaste periode van vijftien jaar of langer bleef hoog. Eind 2018 bestond € 8,6 miljard van de portefeuille uit deze hypotheken (18,3%), tegenover € 8,0 miljard (17,9%) ultimo 2017. Ook het aandeel hypotheken met een rentevaste periode van 10 tot 15 jaar is toegenomen, namelijk van 61% naar 64% van de totale hypotheekportefeuille.

Sparen

De particuliere spaartegoeden bij de Volksbank stegen naar € 37,4 miljard ten opzichte van
€ 36,8 miljard eind 2017. De Nederlandse particuliere spaarmarkt groeide licht naar € 354 miljard, van € 341 miljard ultimo 2017, zowel door autonome groei als door een bijstelling van de marktomvang door DNB. Het marktaandeel van 10,6% was nagenoeg stabiel ten opzichte van ultimo 2017 (10,7%).

Stel uw jaarverslag zelf samen