Belastingen

3.10. Belastingen

Betaalde belastingen in 2018

De Volksbank heeft € 93 miljoen vennootschaps-belasting verantwoord over het resultaat van 2018. De effectieve belastingdruk bedroeg 26% (2017: 27%), bij een nominaal tarief van 25%. De hogere belastingdruk ten opzichte van het nominale tarief werd veroorzaakt door de waardering van een per saldo uitgestelde belastingvordering tegen de lagere vennootschapsbelastingtarieven die gaan gelden in 2020 en 2021. De hieruit volgende hogere belastingdruk werd deels gecompenseerd door een belastingbate inzake correcties in verband met de afwikkeling van de belastingaangifte voor het jaar 2016.

Deze belasting betreft uitsluitend Nederlandse winstbelasting. De Volksbank heeft geen buitenlandse vestigingen en is daarom geen buitenlandse winstbelasting verschuldigd. Een country-by-country-rapportage is op de Volksbank niet van toepassing.

Naast winstbelasting zijn er andere belastingen die ten laste van de Volksbank komen. Het betreft de volgende belastingmiddelen en -bedragen over 2018:

 • Loonbelasting en premieheffing: € 111 miljoen.
  Dit betreft belasting en premieheffing die worden ingehouden op het salaris van de werknemers, maar die als onderdeel van de salariskosten voor rekening komen van en worden afgedragen door de Volksbank.

 • Niet-verrekenbare omzetbelasting: € 42 miljoen.
  De financiële diensten die de Volksbank verleent vallen grotendeels onder een vrijstelling voor de omzetbelasting. Op basis van deze diensten wordt bij de klant geen omzetbelasting in rekening gebracht. De omzetbelasting die bij de bank in rekening wordt gebracht door de leveranciers kan niet worden teruggevorderd van de Belastingdienst. De niet-aftrekbare omzetbelasting leidt aldus tot een verhoging van de kosten voor de Volksbank.

 • Bankenbelasting:
  Net als voorgaand jaar is de Volksbank geen bankenbelasting verschuldigd in 2018, omdat de belastbare som waarover de Volksbank bankenbelasting verschuldigd is onder de doelmatigheidsvrijstelling blijft.

Algemeen fiscaal beleid

Om onze missie waar te maken hebben we onze ambitie gedefinieerd volgens het ‘gedeelde waarde principe’ en nemen we onze verantwoordelijkheid in de maatschappij. Daar hoort ook bij dat we bijdragen aan de financiering van de openbare uitgaven. Zorg, veiligheid, onderwijs en overige openbare uitgaven worden betaald uit de belastingopbrengsten en daar zijn we ons ook zeer bewust van. We betalen graag ons deel van de belastingopbrengsten. Belastingheffing heeft overigens niet alleen een budgettaire functie (het financieren van de openbare uitgaven), maar ook een instrumentele functie. Als de Volksbank een fiscaal voordeel toekomt dat door de belastingwetgeving ook zo bedoeld is, hebben we daar geen bezwaar tegen.

Uiteraard houden we ons aan fiscale wet- en regelgeving. Daarbij kijken we niet alleen of we ons puur juridisch aan de regels houden maar ook en vooral of we voldoen aan de bedoeling van die wet- en regelgeving. Anders gezegd, we houden rekening met de juridische norm en de maatschappelijke norm en gaan uit van een redelijke uitkomst van de belastingheffing.

Met dat in het achterhoofd past het ook niet om een fiscaal scherpe koers te varen. We bedenken of zetten geen agressieve fiscale structuren op om een incidenteel belastingvoordeel te halen. Fiscale overwegingen laten we ook geen doorslaggevende rol spelen. Dat wil niet zeggen dat we geen rekening houden met fiscale aspecten. Bij de producten voor onze klanten kan fiscaliteit een rol spelen, bijvoorbeeld de aftrekbare rente bij het verstrekken van een hypotheek.

We sturen niet op een zo laag mogelijke of een kunstmatige verlaging van de belastingdruk. De hoogte van de effectieve belastingdruk staat ook niet in de doelstellingen van onze fiscale afdeling. Dat betekent overigens niet dat de effectieve belastingdruk altijd gelijk is aan het nominale belastingtarief. Omdat er veel verschillen zijn tussen boekhoudregels en belastingregels kan het resultaat in de jaarrekening afwijken van het fiscale resultaat. Soms leidt dat tot een lagere effectieve belastingdruk en soms leidt dat tot een hogere effectieve belastingdruk.

We hebben en onderhouden een open en proactieve relatie met de Belastingdienst. Deze relatie kenmerkt zich door transparantie en wederzijds vertrouwen en dat is in 2017 onderstreept door het ondertekenen van een overeenkomst met de Belastingdienst in het kader van het zogenoemde Horizontaal Toezicht. Daarbij delen we regelmatig informatie met de Belastingdienst over relevante ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de fiscale positie van de Volksbank, fiscale discussiepunten en standpunten. Daarbij belichten we niet alleen onze eigen zienswijze maar belichten we ook argumenten die tegen ons standpunt kunnen pleiten.

Waar we fouten maken, bespreken we deze met de Belastingdienst en proberen we tot een oplossing te komen. Verschuldigde belasting betalen we dan alsnog, overige consequenties accepteren we en we leren van onze fouten, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. We zorgen ervoor dat onze klanten zo min mogelijk de eventuele negatieve gevolgen ervaren.

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor belastingbeleid van internationaal opererende ondernemingen en meer in het bijzonder aandacht voor belastingontwijking. We onderschrijven de internationale wetgevingsinitiatieven op dit vlak, zoals bijvoorbeeld het initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en de aanpassingen in lokale wetgeving die daar uit voortvloeien, ook al zijn niet alle onderdelen even relevant voor de Volksbank omdat we voornamelijk in Nederland opereren.

In het kader van de ‘ken uw klant’- procedures voor zakelijke klanten vormen we ons een oordeel over hun fiscale houding. De Volksbank wil niet investeren in en geen leningen verstrekken aan ondernemingen die betrokken zijn bij fiscale schandalen.

Fiscaal beleid voor klanten

Bij de Volksbank hanteren we procedures en maatregelen voor de identificatie, verificatie en acceptatie van klanten in overeenstemming met de Nederlandse en internationale regelgeving, zoals de Common Reporting Standards (CRS) en de Foreign Account and Tax Compliance Act (FATCA). Op basis van CRS en FATCA worden gegevens van klanten uitgewisseld met belastingdiensten van andere landen.

De Volksbank geeft geen rechtstreekse fiscale adviezen aan klanten. Ook wil de Volksbank geen fiscaal agressieve structuren voor haar klanten faciliteren.

Fiscaal beleid voor specifieke standpunten en transacties

Uit het algemene fiscale beleid volgt al dat de Volksbank niet meewerkt aan transacties die belastingbesparing als hoofddoel hebben. Daarom kijken we of een bepaalde transactie of een standpunt robuust is, voldoende economische realiteit (‘substance’) heeft en niet leidt tot negatieve gevolgen. Daar bedoelen we het volgende mee.

 • Fiscale robuustheid
  Het standpunt of de transactie is in overeenstemming met de relevante (fiscale) wet- en regelgeving en de (fiscale) jurisprudentie, waarbij afstemming met de fiscale autoriteiten vooraf plaatsvindt.

 • Substance
  Het moet gaan om een fiscaal standpunt of een transactie die voldoende economische, zakelijke of maatschappelijke realiteit heeft. Hiermee sluiten we uit dat fiscaliteit een hoofdmotief voor de transactie is en een doorslaggevende rol speelt.

 • Negatieve gevolgen
  Voorafgaand aan de uit te voeren transactie of het in te nemen standpunt maken we een weloverwogen en redelijke inschatting of er een kans is op reputatieschade of enige andere materiële negatieve (fiscale) gevolgen.

Stel uw jaarverslag zelf samen