In gesprek met stakeholders

1.2. In gesprek met stakeholders

We zijn een bank die rekening houdt met en anticipeert op de behoeften van klanten, de maatschappij, medewerkers en aandeelhouder(s). Ons succes staat of valt met de mate waarin we voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders. Regelmatig gaan we daarom met hen in gesprek om op constructieve wijze van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. De uitkomsten gebruiken we om onze producten en dienstverlening te verbeteren, onze klanten financieel weerbaarder te maken en onze ecologische voetafdruk te verminderen.

De Volksbank identificeert haar stakeholders door voortdurend alert te zijn op wie invloed heeft op onze organisatie en wordt beïnvloed door onze acties. We beslissen met welke stakeholders we een frequente dialoog aangaan, of dat een andere vorm van communicatie beter past. Zo waarborgen we een continue dialoog met onze stakeholders. De belangrijkste verwachtingen van stakeholders komen terug in onze strategie en we rapporteren hierover in ons jaarverslag.

Ook in 2017 zijn we actief het gesprek aangegaan. Dit doen we via verschillende kanalen en platforms, zoals klantendagen, social media en bijeenkomsten. Jaarlijks brengen we de onderwerpen in kaart die de grootste invloed hebben op het realiseren van onze strategische doelen en waaraan onze stakeholders het meeste belang hechten. In 2016 hebben we onderzoek onder bijna vierhonderd stakeholders gedaan. In 2017 hebben we dit onderzoek beperkt geactualiseerd op basis van de laatste inzichten, trends, ontwikkelingen en marktonderzoeken. De onderwerpen die volgen uit de materialiteitsanalyse laten zien waar onze kansen en mogelijkheden liggen om waarde te creëren voor al onze stakeholders. Voor meer informatie over de materialiteitsbepaling zie de bijlage ‘Over de niet-financiële informatie in dit verslag’.

We zien een aantal lichte verschuivingen in de materiële onderwerpen ten opzichte van 2016. Eenvoudige en transparante producten, klantbelang & reputatie en privacy & veiligheid van klantgegevens blijven onverminderd belangrijk. Er is duidelijk behoefte aan een maatschappelijke bank (zie ook paragraaf 1.5 Strategie). Het belang dat stakeholders hechten aan onze financiële prestaties is licht afgenomen. In dit directieverslag ligt de focus op de rapportage van de vijf meest materiële onderwerpen, die in de tabel met drie bolletjes zijn aangegeven. Voor alle materiële thema's hebben we een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waar deze aan bod komen.

Stel uw jaarverslag zelf samen