Waardecreatie voor onze stakeholders

2.4. Waardecreatie voor onze stakeholders

Onze stakeholders

Als bank staan we midden in een samenleving, waarin de roep om duurzaam ondernemen met oog voor de maatschappij en het klimaat steeds duidelijker wordt. We geven hier actief gehoor aan door in te spelen op de wensen en verwachtingen van klanten, maatschappij (overheidsinstanties, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke- en brancheorganisaties), medewerkers en aandeelhouder(s). Regelmatig gaan we daarom met hen in gesprek om op constructieve wijze van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Daarnaast treden we op als gastspreker op diverse congressen en evenementen. Zo stond de Volksbank bijvoorbeeld op 14 november op drie podia: een jaarcongres voor institutionele beleggers, een event voor Topvrouwen en een discussieavond rond fossiele financiering door banken. Ook waren we in november één van de gastsprekers op het UN Forum on Business and Human Rights.

In de continue dialoog delen en toetsen we onze visie en onze strategie, en brengen we de voor onze stakeholders belangrijkste verwachtingen in kaart. We nemen die mee in ons strategievormingsproces en we rapporteren erover in ons jaarverslag. De uitkomsten gebruiken we ook om onze producten en dienstverlening te verbeteren, onze klanten financieel weerbaarder te maken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We houden de frequentie van de contacten met onze stakeholders niet bij.

Raad van Advies

De Volksbank heeft een Raad van Advies (RvA) die zich vanuit een maatschappelijk perspectief buigt over de toekomstplannen, dilemma’s en vraagstukken waarmee we te maken hebben. In de RvA zitten leden die afkomstig zijn uit verschillende geledingen in het maatschappelijk middenveld. Op deze manier organiseren we extra kritisch vermogen en advies, die de Volksbank helpen om de maatschappelijke positionering te verbeteren. De samenstelling van de RvA is in 2018 ongewijzigd gebleven en bestaat uit: Gerhard van den Top (voorzitter), Giuseppe van der Helm, Henriëtte Prast, Jaap Smit, Melek Usta, Peter Verhaar en Fokko Wientjes.

In 2018 is de RvA driemaal bijeengekomen. Tijdens de vergadering op 2 juli 2018 heeft de RvA nader kennis gemaakt met de leden van de Raad van Advies van ASN Bank en zijn de historische achtergronden en huidige rollen van de beide raden besproken. De RvA heeft met de Directie gediscussieerd over de toekomstige governance van de Volksbank, financiële weerbaarheid, duurzaam wonen, visie op gebruik van algoritmen en particulier betalingsverkeer. Naast de bijeenkomsten met de Directie hebben ook individuele gesprekken met de leden van de RvA plaatsgevonden. De leden van de raad zijn ook buiten de raad om geconsulteerd.

Belangenbehartiging

De Volksbank heeft sinds 2016 geen specifieke afdeling meer die zich bezig houdt met lobbyactiviteiten en contacten met politieke partijen en beleidsmakers. Onze contacten met overheden, wetgevers en beleidsmakers vinden (passief) plaats via onze lidmaatschappen bij brancheorganisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de European Savings and Retail Banking Group (ESBG) en het World Savings and Retail Banking Institute (WSBI). Zie voor de volledige lijst met lidmaatschappen de volgende link naar onze website: https://www.devolksbank.nl/ verantwoord-ondernemen, onder verdragen lidmaatschappen&verdragen.

Materialiteitsonderzoek

In 2018 hebben we, in navolging van 2016, een materialiteitsonderzoek verricht onder onze stakeholders. Hiervoor hebben we bij ons bekende stakeholders uit onze vier stakeholder-groepen benaderd. Uit de verwerking van de respons bleek dat vertegenwoordigers uit alle groepen hebben gereageerd. Gestart is met het documenteren van de laatste inzichten, trends, ontwikkelingen en marktonderzoeken. Hieruit zijn 23 onderwerpen als meest belangrijk aangemerkt die vervolgens in een online onderzoek aan stakeholders zijn voorgelegd. Om een goede afspiegeling te krijgen van wat er onder onze stakeholders leeft, zijn alle vragen aan alle stakeholders voorgelegd. Bij het aanschrijven van externe stakeholders liepen we tegen de beperkingen van de nieuwe privacywet aan waardoor we relatief weinig stakeholders konden aanschrijven. De onderwerpen die volgen uit de materialiteitsanalyse laten zien waar onze kansen en mogelijkheden liggen om waarde te creëren voor al onze stakeholders. Voor meer informatie over de materialiteitsbepaling zie de bijlage ‘Over de niet-financiële informatie in dit verslag’.

Bij de definitieve vaststelling van de meest materiële onderwerpen hebben we het onderwerp ‘Mensenrechten’ samengevoegd met ‘Verantwoord investeren’. Dit omdat deze gezien onze focus op mensenrechten in ons verantwoord investeringsbeleid logischerwijs in elkaars verlengde liggen. Hiermee komt het aantal materiële onderwerpen uit op 22.
In vergelijking tot 2017 zijn de onderwerpen ‘Klimaatneutrale balans’ en ‘Mensenrechten en verantwoord investeren’ naar de top 10 verschoven. De onderwerpen ‘Verantwoord risicomanagement’ en ‘Integer en ethisch handelen’ vallen hiermee uit de top 10. De vijf meest materiële onderwerpen van 2017 komen terug in de lijst van de tien meest materiële onderwerpen van 2018, waarop in dit jaarverslag de focus ligt.

Zie voor de definitie van bovenstaande materiële onderwerpen Over de niet-financiële informatie in dit verslag, paragraaf Materialiteitsbepaling.

Top 10 materiële onderwerpen

Materialiteitsmatrix

1 Privacy & veiligheid van klantgegevens
2 Eenvoudige & transparante producten
3 Mensenrechten en verantwoord investeren
4 Klantondersteuning
5 Naleven van wet- en regelgeving
6 Klimaatneutrale balans
7 Financiële weerbaarheid
8 Beschikbaarheid van diensten
9 Gezonde, stabiele bank
10 Technologische vernieuwingen

11 Duurzame producten en diensten
12 Verantwoord risicomanagement
13 Samenwerking met belanghebbenden
14 Dienstverlening in de regio
15 Integer & ethisch handelen
16 Betrokken & bevlogen medewerkers
17 Verantwoord rendement
18 Verantwoord beloningsbeleid
19 Verantwoord belastingbeleid
20 Eerlijke prijzen
21 Diversiteit van medewerkers
22 Circulaire economie

Het proces van waardecreatie

We hebben dit waardecreatiemodel opgesteld aan de hand van de kapitalen van de International Integrated Reporting Council (IIRC). In ons businessmodel creëren wij waarde met gebruikmaking van vier van de zes kapitalen. Belangrijk aan de 'input' kant zijn de kennis en ervaring van onze medewerkers en het geld dat onze klanten ons toevertrouwen.
We hebber er bewust voor gekozen gefabriceerd kapitaal (onder andere gebouwen) niet op te nemen, omdat deze van minder groot belang is in onze sector. We hebben ook niet de pijler natuurlijk kapitaal (biodiversiteit) opgenomen, hoewel biodiversiteit een van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid is. Er wordt gewerkt aan een methodiek om onze impact op biodiversiteit zichtbaar te maken. Zodra deze verder is aangescherpt zal deze van toepassing zijn op het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank.

Sustainable Development Goals (SDGs)

De duurzame visie van de Volksbank schetst een duurzame, rechtvaardige en eerlijke samenleving. Een samenleving waarin men keuze- en handelingsvrijheid heeft, maar rekening houdt met anderen en handelt met het oog op de toekomst en met respect voor mens, dier en natuur. Een samenleving zonder armoede en ongelijkheid waarin iedereen toegang heeft tot onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

Deze elementen nemen ook een centrale rol in in de visie achter de SDGs van de Verenigde Naties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan ons duurzaamheidsbeleid dezelfde rapporten, verdragen en conventies ten grondslag liggen als aan de SDGs. Zie voor een uitgebreidere toelichting de bijlage ‘Over de niet-financiële informatie in dit verslag’.

We hebben in kaart gebracht aan welke SDGs ons duurzaamheidsbeleid bijdraagt. Hiervoor hebben we de SDGs afgezet tegen onze kernactiviteiten en gekeken naar ons gehele proces van waardecreatie. Dit heeft, in samenhang met onze materialiteitsmatrix, tot de volgende SDGs voor de Volksbank geleid.

SDG 1: Einde aan armoede

Hier staan het bestrijden van armoede en het vergroten van financiële weerbaarheid centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel extreme financiële armoede als andere dimensies van armoede.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Goede en eerlijke werkomstandigheden voor alle werknemers met voldoende mogelijkheden tot ontplooiing als ook bijdragen aan economische groei door onder andere technologische ontwikkelingen.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Eenvoudige en transparante producten en investeringen in duurzame productie.

SDG 13: Klimaatverandering aanpakken

Werken aan verlaging CO2-emissie en een klimaatneutrale balans.

SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

Ontwikkelen partnerschappen met regeringen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven om duurzame doelen te bereiken.

Stel uw jaarverslag zelf samen