Maatschappelijke ontwikkelingen

1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen

Vertrouwen in banken stijgt licht

Het vertrouwen van klanten in banken is opnieuw licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is gebleken uit de vierde editie (2018) van de jaarlijkse Vertrouwensmonitor Banken, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De score van de bankensector als geheel stijgt van 2,9 in 2017 naar 3,0 in 2018 op een 5-punts schaal, waarmee voor het eerst in de meting meer consumenten positief dan negatief zijn over banken als het gaat om vertrouwen. Daarmee bevindt de bankensector zich op de 6e plek in de ranglijst van sectoren, waar de wetenschapssector de lijst aanvoert met een score van 3,5. Het vertrouwen in de eigen bank ligt net als in vorige jaren boven het vertrouwen in de gehele bankensector en stijgt van 3,2 in 2017 naar 3,3.

Belangrijke drivers van vertrouwen zijn klantgerichtheid, transparantie en deskundigheid. De vertrouwensmonitor geeft aan dat banken de afgelopen jaren goed in staat zijn geweest interacties met klanten te verbeteren. De stijging in vertrouwen van de afgelopen jaren is daarom niet enkel een reflectie van een verbetering van de economische omstandigheden.

Niet alle Nederlandse consumenten voldoende financieel weerbaar

Berekeningen in het Regeerakkoord (kabinet-Rutte III) laten zien dat veel groepen erop vooruit gaan. Desondanks blijft de financiële weerbaarheid van de Nederlandse bevolking een belangrijk aandachtspunt. Eén op de vijf inwoners heeft te maken met serieuze betaalachterstanden. In toenemende mate zijn te hoge vaste lasten de oorzaak en gaat het niet om nalatigheid, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerde eerder in een rapport dat de overheid er onvoldoende in slaagt burgers te beschermen tegen schulden en hun financiële zelfredzaamheid te hoog inschat.

Klimaatverandering risico voor de financiële sector

De urgentie om concrete acties te ondernemen op het gebied van het klimaat begint duidelijke vormen aan te nemen.
Uitstel van klimaatmaatregelen vergroot volgens DNB de kans dat later ‘abrupte’ maatregelen nodig zijn, die de financiële sector stevig zullen raken. Als er te lang wordt gewacht met maatregelen, zullen de aanpassingen schoksgewijzer moeten worden doorgevoerd en daar zijn financiële instellingen volgens DNB juist het meest kwetsbaar. De negatieve gevolgen kunnen beperkt worden door tijdig in te zetten op klimaatbeleid.

Ook de samenleving vraagt banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen bij de keuze van hun investeringen. Consumenten kiezen steeds meer voor verantwoorde producten en diensten, zoals beleggingsfondsen die investeren in schone energie en maatschappelijke startups. Dat verwachten ze ook van hun bank.

Verder groeit de bewustwording dat de impact van investeringen op het klimaat, positief dan wel negatief,
in kaart moet worden gebracht. De negatieve invloed moet omlaag. Investeringen in schone energie komen hoger op de agenda te staan. De Volksbank blijft zich nadrukkelijk profileren als duurzame bank. Dit komt onder andere tot uiting in haar inspanningen voor een klimaatneutrale balans.

Recente politieke ontwikkelingen bevestigen nogmaals de bewustwording dat we de klimaatverandering serieus moeten gaan aanpakken. Zo is in december op de VN-klimaat top in Polen een volgende stap gezet door bijna 200 landen over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. Het gaat onder meer over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Om de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord te halen heeft Nederland in juni 2018 een ontwerp Klimaatakkoord opgesteld. Dit beoogt 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit 95% zijn. Eind 2018 is nog geen volledige overeenstemming bereikt over het Klimaatakkoord.

Tegelijk zien we, niet alleen in Nederland, dat er ook nog veel weerstand is tegen het nemen van klimaat-maatregelen.

Stel uw jaarverslag zelf samen