Materialiteitsbepaling

Materialiteitsbepaling

De materialiteitsbepaling wordt jaarlijks uitgevoerd voordat het jaarverslag wordt samengesteld. Zo stemmen we de informatie die we verstrekken af met de informatiebehoefte van onze belanghebbenden. De Directie keurt de materialiteitsbepaling goed. Vorig jaar hebben we een uitgebreide materialiteitsanalyse uitgevoerd met een kwantitatieve enquête onder bijna 400 interne en externe belanghebbenden. Deze uitgebreide analyse, die in meer detail is beschreven in ons jaarverslag over 2016, heeft gefungeerd als basis voor de herijking van de materialiteitsanalyse die in 2017 heeft plaatsgevonden.

De herijking van de materialiteitsbepaling is gebaseerd op vier stappen:

 1. Validatielijst met onderwerpen
  Kijkend naar trends en ontwikkelingen is onderzocht of het noodzakelijk was om de lijst met thema’s van voorgaande jaren te actualiseren. Uit onze media-analyses, ons contact met stakeholders, de vereisten uit de GRI Standards, eventuele thema’s die zijn aangedragen door stakeholders en onderwerpen waarop interne sturing plaatsvindt, is gebleken dat de thema’s die in 2016 zijn gebruikt, nog steeds als actueel gelden voor deze jaargang. Ook de bijbehorende definities per thema blijven relevant.

 2. Prioritering van onderwerpen – x-as (Impact Volksbank op maatschappij)
  De interne prioritering heeft plaatsgevonden middels een consultatie door medewerkers die gezamenlijk een brede representatie vormen van de verschillende disciplines binnen Volksbank, namelijk het kernteam Jaarverslag. Tijdens een werksessie hebben zij, in lijn met de definitie van de x-as in de GRI Standards, per thema herijkt wat de relevantie is m.b.t. de economische, sociale en ecologische impacts van Volksbank op de maatschappij. De prioritering van thema’s tijdens de interne consultatie is na afloop afgewogen tegen de materialiteitsanalyse van 2016.

 3. Prioritering van onderwerpen – y-as (Impact op stakeholders)
  Voor het herijken van de externe as is gekeken naar een aantal klantonderzoeken en documenten die trends en ontwikkelingen in de sector van Volksbank in kaart brengen. De basis voor de externe materialiteitsanalyse van 2016 was met name geënt op het SNS-merk. Door toevoeging van de klantonderzoeken worden ook de stakeholders van de andere merken sterker vertegenwoordigd. Daarnaast geven de uitkomsten van deze onderzoeken een goed beeld bij hetgeen nu door de stakeholders belangrijk wordt geacht. De materialiteit vanuit de stakeholders is op basis van deze onderzoeken voor enkele onderwerpen vergroot, in lijn met de definitie van de y-as in de GRI Standards. Daarnaast leefde de wens om de naamgeving van de materiële thema’s op enkele punten aan te passen, waardoor deze beter aansluit op de terminologie zoals deze wordt gehanteerd door de Volksbank.

 4. Opstellen materialiteitsmatrix
  Op basis van de inzichten uit de tweede stap, prioritering van de onderwerpen x-as, is een materialiteitsmatrix opgesteld.
  De x-as van de matrix is vastgesteld op basis van uitkomsten van stap 2. De y-as is vastgesteld op basis van de documentanalyse (stap 3). Door de toepassing van de nieuwe GRI Standards, heeft de Volksbank de definitie van de assen herijkt, welke is meegenomen in de prioritering bij stap 2 en 3. De materialiteitsmatrix is hieronder weergegeven en daarnaast is er een tabel opgenomen met alle materiële onderwerpen weergegeven in paragraaf 1.2 In gesprek met stakeholders van dit verslag. De matrix maakt duidelijk hoe we over onderwerpen rapporteren. Over de vijf onderwerpen in de rechterbovenhoek rapporteren we uitgebreid in het jaarverslag, de overige onderwerpen komen eventueel korter terug in het jaarverslag of op de website. 

Meest materiële thema's

De meest materiële thema's van de Volksbank staan toegelicht in onderstaande tabel.

Materieel thema

Definitie 2017 de Volksbank

1 Eenvoudige & transparante producten

De Volksbank voorziet haar klanten van begrijpbare en heldere informatie omtrent haar producten en diensten.

2 Klantbelang & reputatie

Focus op de behoeften van de klant, zoals het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten die zijn afgestemd op de vraag van klant en het helpen van klanten bij het kiezen van producten en diensten die het beste bij hun persoonlijke situatie passen. Duidelijke communicatie en profilering spelen hierin een belangrijke rol.

3 Privacy & veiligheid van klantgegevens

Verantwoord beleid omtrent de privacy en veiligheid van gegevens zodat zowel klanten als medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn.

4 Financiële prestaties

Waarborgen dat de Volksbank een financieel gezonde en stabiele bank is.

5 Financiële weerbaarheid

Klanten en andere doelgroepen helpen om hun financiële weerbaarheid te vergroten en behouden, bijvoorbeeld door training en coaching, educatieve programma's, het aanbieden van diensten om financieel inzicht te vergroten en preventief beheer.

Aankomend rapportagejaar (Jaarverslag 2018)

In het aankomende rapportagejaar, in 2018, zal weer een uitgebreide interne en externe analyse worden uitgevoerd. Het is onze ambitie om een nieuwe lijst met onderwerpen samen te stellen op basis van alle mogelijke informatie (strategie, media, peers etc.), waarmee we meer recht doen aan de nieuwe samenstelling van onze organisatie. Op basis van een interne en externe stakeholder consultatie worden deze thema’s geprioriteerd tot meest materiële onderwerpen.

Stel uw jaarverslag zelf samen