Managementaanpak Verantwoord Ondernemen

Managementaanpak Verantwoord Ondernemen

Verantwoord ondernemen is verankerd in de kern van de Volksbank. Ons organisatiemodel stimuleert individuele verantwoordelijkheid en betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijk en duurzaam bankieren door de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk decentraal te beleggen.

De voorzitter van de Directie draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor verantwoord ondernemen. De belangrijkste onderwerpen van verantwoord ondernemen van dit moment zijn belegd in aparte afdelingen, te weten:

  1. Klimaatneutrale balans en implementatie van het ASN Duurzaamheidsbeleid voor de Volksbank zijn belegd bij de afdeling Duurzaamheidsbeleid & Onderzoek van ASN Bank. In het klimaatneutraalcomité, onder leiding van de CFO, wordt eens per kwartaal de resultaten van de klimaatneutrale balans besproken en geaccordeerd.

  2. Duurzaam Wonen en Financiële weerbaarheid zijn belegd bij de afdeling Marketing.

  3. Het programma Bankieren met de menselijke maat stimuleert verantwoord ondernemen door medewerkers, lijnmanagement en teams te ondersteunen bij de verdere invulling van Bankieren met de menselijke maat, wat leidt tot aanpassingen in dienstverlening, advies, beleid, processen, systemen en gedrag. Het programma is hierbij faciliterend en adviserend aan de lijn om de verandering te realiseren.

  4. De afdeling HR is verantwoordelijk voor de invulling van verantwoord ondernemen op het gebied van personeel, waaronder bijvoorbeeld het diversiteitsbeleid. Zie voor meer informatie paragraaf 2.6 Onze mensen.

  5. De afdeling Externe Verslaggeving zorgt voor de coördinatie van alle niet-financiële onderwerpen in het jaarverslag, inclusief de stakeholdersdialoog.

Verder heeft de Volksbank een Raad van Advies om, naast de stakeholderdialoog, voldoende reflectie vanuit de buitenwereld te krijgen op thema’s die van belang zijn voor de organisatie. De raad bestaat uit leden uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en maatschappelijke organisaties en behandelt thema’s die variëren van strategische tot operationele onderwerpen en van verantwoord ondernemen en Manifest tot aan merkpositionering. Meer informatie over de Raad van Advies is opgenomen in het hoofdstuk Overige stakeholderinformatie.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van de Volksbank heeft betrekking op alle financieringen en beleggingen. De Volksbank verstrekt leningen aan particulieren (met name hypotheken) en het midden- en kleinbedrijf. ASN Bank verstrekt ook onderhandse leningen aan lagere overheden, zorginstellingen en onderwijsinstituten. Daarnaast is ASN Bank een actieve partij in projectfinanciering (o.a. windmolenprojecten en zonneparken).

Het investeringsbeleid wordt bepaald bij de afdeling Duurzaamheidsbeleid & Onderzoek van ASN Bank. Deze afdeling onderhoudt extern onder meer van contacten met ngo’s (niet-gouvernementele organisatie), andere financiële instellingen, wetenschappers, politici en media. ASN Bank neemt het voortouw bij het onderhouden en implementeren van het investeringsbeleid, het beleid om te komen tot een klimaatneutrale balans in 2030 en het opzetten van andere initiatieven op het gebied van mensenrechten en biodiversiteit. Ook de ASN Beleggingsfondsen volgen het beleid dat door de afdeling Duurzaamheidsbeleid & Onderzoek is vastgesteld.

Daarnaast zijn er relaties met commerciële afdelingen en stafafdelingen om ondersteuning te bieden bij het vaststellen van doelstellingen (KPI’s) en daadwerkelijk uitvoeren van deze doelstellingen. Deze afdelingen hebben de taak om de doelstellingen te realiseren.

Stel uw jaarverslag zelf samen