Dataverzameling en rapportage

Dataverzameling en rapportage

Richtlijnen

Dit verslag is gepubliceerd op 8 maart 2018 en opgesteld conform de ‘In Accordance’ optie ‘core’ van de GRI Standards richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het proces van bepalen van materiële onderwerpen en rapportageprioriteiten is weergeven in de paragraaf Materialiteitsbepaling in deze bijlage. Het verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van de Volksbank in 2017 en is gebaseerd op de onderwerpen die door de Directie en onze belanghebbenden als materieel zijn bestempeld. Meer statische onderwerpen, zoals ons verantwoord investeringsbeleid en verantwoord inkoopbeleid worden gerapporteerd op onze website. Hetzelfde geldt voor minder materiële onderwerpen. Dit verslag laat conform de aanbevelingen vanuit het International Integrated Reporting Council (IIRC) zien hoe we in 2017 op financieel en niet-financieel vlak waarde hebben gecreëerd voor onze belanghebbenden. Wanneer er herclassificaties plaats hebben gevonden ten opzichte van het afgelopen jaarverslag is dit expliciet beschreven.

Dataverzameling

De kwantitatieve en kwalitatieve informatie in dit verslag is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de verantwoordelijken aan binnen de bedrijfsonderdelen en stafafdelingen (projectmanagers, beleidsmedewerkers, programmamanagers, etc.). Zij leveren de uitgevraagde kwantitatieve data op en geven dagelijks sturing aan de niet-financiële onderwerpen.

Aanvullende gegevens komen uit centrale of specifieke informatiesystemen, zoals data over de samenstelling van onze hypotheekportefeuille, gegevens over medewerkers en over milieuprestaties. De gerapporteerde niet-financiële data hebben betrekking op het verslagjaar 2017. Met uitzondering van de milieuprestaties van de bedrijfsvoering, deze worden gerapporteerd op basis van de realisatieprestaties van het vierde kwartaal van 2016 tot en met het derde kwartaal van 2017.

Rapportageproces

Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt vervolgens plaats in de bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen. De interne audit afdeling heeft in 2017 onderzoek verricht naar onder andere Verantwoord Ondernemen, ASN Duurzame Financieringen, gedeelde waarde KPI’s, Belonen en Privacy. De uitkomsten en vervolgacties van deze onderzoeken worden gecommuniceerd aan de Directie en Audit Commissie en op kwartaalbasis gemonitord.

In 2017 zijn we begonnen met de uitvoering van onze aangescherpte strategie, waarbij het creëren van gedeelde waarde voor onze belanghebbenden centraal staat. In 2016 hebben we een set doelstellingen geïntroduceerd om onze strategie te realiseren. Afgelopen jaar is de KPI voor financiële weerbaarheid verder uitgewerkt en zijn wij gestart met de Financiële Barometer, waarmee wij meten waarover Nederlanders en onze klanten zich zorgen maken op financieel gebied. Ook vragen wij daarin uit in hoeverre onze klanten vinden dat wij hen hebben geholpen financieel onbezorgd te zijn.

Stel uw jaarverslag zelf samen