Berekening CO2 emissies klimaatneutrale winst- en verliesrekening

Berekening CO2 emissies klimaatneutrale winst- en verliesrekening

De Volksbank heeft in 2015 de PRI Montreal Pledge ondertekend. Dat betekent dat we transparant rapporteren over de impact die onze investeringen hebben op het klimaat. In ons jaarverslag rapporteren we over onze klimaatneutrale winst- en verliesrekening om aan te geven hoe ver we zijn met onze doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn met al onze activa op de balans. Met de klimaatneutrale winst- en verliesrekening hebben we de klimaatimpact, uitgedrukt in CO2-uitstoot, van alle relevante balansposten van de Volksbank (92%) in kaart gebracht. Onder de relevante balansposten voor de klimaatneutrale balans verstaan we alle balansposten behalve kas en kasequivalenten en derivaten. Het GHG Protocol ‘Corporate Value Chain Standard’ biedt handvatten om de scope 3-emissies in kaart te brengen en te rapporteren. Hiertoe behoren ook de emissies van activa, die worden gerapporteerd onder scope 3, categorie 15, Investeringen. Categorie 15 is voor banken de meest materiële categorie. Aangezien er nog geen methodiek was om de CO2-uitstoot in categorie 15 in kaart te brengen, heeft de Volksbank de methodiek van ASN Bank overgenomen en voor enkele bedrijfsactiviteiten uitgebreid.

De CO2- berekeningen zijn opgezet in samenwerking met het externe adviesbureau Ecofys en worden uitgevoerd volgens de operationele controlemethode van het GHG-protocol. De dataverzameling en berekening voor de klimaatneutrale winst- en verliesrekening vinden elk kwartaal plaats. Ecofys controleert de berekeningen en analyseert de resultaten. De resultaten worden gepresenteerd als een winst- en verliesrekening vergelijkbaar met de gangbare financiële accountingmethoden. Daarnaast worden de gegevens intern gecontroleerd door de afdeling duurzaamheidsbeleid en onderzoek van ASN Bank en besproken en geaccordeerd in het Klimaatneutraalcomité onder leiding van de CFO. Verder worden de gegevens gerapporteerd in de QBR’s en risicorapportages.

De emissies van de Volksbank worden getoond als verlies voor het klimaat en de vermeden emissies worden gezien als winst voor de klimaatbalans. Om 100% klimaatneutraal te worden, moet het CO2-verlies gelijk zijn aan de CO2-winst. We brengen de onzekerheidsmarge van de berekeningen als gevolg van aannames in de methodiek in kaart. In 2017 bedroeg de totale onzekerheidsmarge 18% (2016: 18%). De data over de activa die CO2 vermijden zijn relatief betrouwbaar (7% onzekerheidsmarge) in vergelijking met de activa die CO2 veroorzaken (20% onzekerheid). De onzekerheid aan de verlieskant wordt vooral veroorzaakt doordat we nog geen zicht hebben op het werkelijk energieverbruik van onze klanten. In plaats daarvan werken we met een gemiddeld gas - en elektriciteitsverbruik per energielabel. De energielabels zijn verkregen uit de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor definitieve labels werken we met de meest recente jaareinde labelsamenstelling, zodat we ook mutaties in definitieve labels in de berekening meenemen. De voorlopige energielabels zijn gebaseerd op de RVO-database van april 2017. Het werken met energielabels in plaats van werkelijk energieverbruik brengt een onzekerheid van circa 20% met zich mee. We hebben in samenwerking met andere financiële instellingen een verzoek ingediend om, volledig geanonimiseerd, het werkelijk energieverbruik van onze hypotheekklanten te kunnen gebruiken. Een tweede onzekerheid is het gebrek aan Eurostat data over de CO2 emissies van een aantal Europese landen. Hierdoor kunnen wij nog geen betrouwbare berekening maken van de klimaatimpact van sommige staatsobligaties. In plaats daarvan werken we met de gemiddelde klimaatimpact van de landen waarvan we wel gegevens hebben.

De complete methodiek is op onze website gepubliceerd en biedt een gedetailleerd overzicht van de gemaakte berekeningen, gehanteerde definities en meetmethoden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de gemaakte aannames en de beperkingen die inherent zijn aan de methodiek. In 2017 zijn geen wijzigingen in de methodiek doorgevoerd. In 2017 is er wel een herclassificaties doorgevoerd met een aanpassing van de 2016 resultaten, door het in lijn brengen van een beleggingsfonds met onze CO2-methodiek. Over de 2016 resultaten waren er verschillende herclassificaties, namelijk aanpassingen in de emissiefactoren voor enkele green bonds, als gevolg van de herclassificatie van deze bonds en het beschikbaar komen van specifiekere informatie over werkelijke vermeden emissies.

Stel uw jaarverslag zelf samen