EDTF referenties

EDTF referenties

EDTF

Beknopte omschrijving van de artikelen

In risicoparagraaf/jaarverslag

In Pillar 3-rapportage

Niet of beperkt opgenomen

Algemeen

1

Verantwoord alle risicogerelateerde informatie in één rapport

Hoofdstuk 3 Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagment
3.1 Doelstelling risicomanagement

Pillar 3 rapportage
2.1 bij Doelstelling risicomanagement

2

Definieer de risicoterminologie en risicomaatstaven van de bank en geef de belangrijkste parameterwaarden aan

3.4 Risicobereidheid en risico-indicatoren
3.6 Kapitaalmanagement
3.7 Kredietrisico
3.8 Marktrisico
3.9 Liquiditeitsmanagement en financiering
3.10 Niet-financiële risico's

2.1 bij Risicobereidheid en risico-indicatoren
3. Eigen vermogen en leverage
4. Kredietrisico
9.1 Liquiditeitsmanagement
10. Marktrisico
12. Operationeel risico

3

Beschrijf en bespreek de belangrijkste en toenemende risico's. Voeg kwantitatieve toelichtingen en veranderingen in risico-exposure toe

3.3 Toprisico's
3.4 Risicobereidheid en risico-indicatoren
3.6 Kapitaalmanagement
3.7 Kredietrisico
3.8 Marktrisico
3.9 Liquiditeitsmanagement en financiering
3.10 Niet-financiële risico's

2.1 bij Risicobereidheid en risico-indicatoren
4. Kredietrisico
9.1 Liquiditeitsmanagement
10. Marktrisico
12. Operationeel risico

4

Schets, zodra de van toepassing zijnde regels definitief zijn, plannen om aan elke belangrijke ratio te voldoen en verstrek ze

3.6.2 Kapitaalvereisten (SREP eis)
3.6.4 Ontwikkelingen in kapitaaleisen
3.6.6 Cijfers, ratio's en trends
3.6.6 bij MREL
3.9.3 Management en beheersing - liquiditeitsmanagement
3.9.4 Cijfers, ratio's en trends

3.4 Macroprudentiele toezichtmaatregelen - bij kapitaalvereisten
9.1 bij Management en beheersing liquiditeitsrisico en liquiditeitsrisicomanagement
9.2 LCR

Risicogovernance en risicomanagement strategieën/bedrijfsmodel

5

Geef een samenvatting van de organisatie, het proces en de belangrijkste functies van het risicomanagement van de bank

3.5 Inrichting risicomanagement
3.5.2 Risicogovernance
3.5.3 bij Duidelijke Governance

2.2 bij Inrichting risicomanagement
2.2 bij Risicogovernance
2.2 bij Duidelijke Governance
9.1 bij Risicogovernance

6

Geef een beschrijving van de risicocultuur van de bank. Procedures en strategieën om de cultuur te ondersteunen

3.5.3 Risicocultuur

2.2 bij Risicocultuur

7

Beschrijf de belangrijkste risico's van de bedrijfsmodellen en activiteiten van de bank. Licht de risk appetite toe en hoe de bank dergelijke risico's beheerst

3.2 Gematigd risicoprofiel
3.3 Toprisico's
3.4 Risicobereidheid en risico-indicatoren
3.6.3 Management en beheersing- kapitaalmanagement
3.6.3 Management en beheersing - economisch kapitaal
3.7.2 Management en beheersing - kredietrisico
3.8.2 Management en beheersing - marktrisico
3.9.3 Management en beheersing - liquiditeitsmanagement

2.1 bij Gematigd risicopofiel
2.1 bij Risicobereidheid en risico-indicatoren
3.1 Management en beheersing - eigen vermogen
3.1 bij Economisch kapitaal
4.1 bij Management en beheersing - kredietrisico
9.1 bij Management en beheersing liquiditeitsrisico en liquiditeitsmanagement
10.2 bij Management en beheersing - marktrisico

8

Beschrijf het gebruik van stresstesten binnen het governance en kapitaalraamwerk van de bank

3.4 bij Stresstesting
3.6.3 bij Stresstesten - kapitaalmanagement
3.7.2 bij Stresstest - kredietrisico
3.8.2 bij Marktrisico handelsportefeuille
3.9.3 Management en beheersing - liquiditeitsmanagement
3.9.3 bij Stresstesten op liquiditeit

2.1 bij Stresstesting - doelstelling risicobeheer
3.1 bij Stresstesten - eigen vermogen
4.1 bij Stresstesten en sensitiviteitsanalyses - kredietrisico
9.1 bij Management en beheersing liquiditeitsrisico en liquiditeitsmanagement

Kapitaaltoereikendheid en risicogewogen activa

9

Geef de minimale Pillar 3 kapitaaleisen, toeslagen, countercyclische en conservation buffers, minimale interne kapitaalratio's

3.6.3 bij Wettelijk vereist kapitaal en MREL
3.6.3 bij Continue kapitaaltoereikendheidstoets
3.6.6 Cijfers, ratio's en trends
3.6.6 bij Kapitaalratio's
3.6.6 bij Leverage ratio

3.1 bij Wettelijk vereist kapitaal en MREL
3.1 bij Continue kapitaaltoereikendheidstoets
3.3 Kapitaalvereisten
3.4 Macroprudentiële toezichtmaatregelen
3.5 Hefboomratio

10

Geef een overzicht van de belangrijkste kapitaalcomponenten, inclusief kapitaalinstrumenten en wettelijke aanpassingen. Geef een brugstaat van de accounting balans naar de balans gebruikt voor toezichtdoeleinden

3.6.5 Kapitaalstructuur

1.3 Consolidatiekring
1.4 Informatie over de werkingssfeer van het regelgevingkader
3.2 Eigen vermogen
3.5 Hefboomratio bij tabel reconciliatie van de accounting activa en leverage ratio exposure

Consolidatiekring is gelijk. Wel inclusief de Volksholding en als gevolg daarvan lagere effectieve weging van het Tier 2 kapitaal

11

Verloop mutaties in toetsingsvermogen, inclusief veranderingen in Tier 1-kernkapitaal, Tier 1- en Tier 2-kapitaal.

3.6.5 Kapitaalstructuur

3.2 Eigen vermogen

12

Bespreek kwalitatief en kwantitatief de planning van het vereiste of gewenste kapitaalniveau en hoe dit niveau bereikt gaat worden

3.6.4 Ontwikkelingen in kapitaaleisen

3.3 bij Kapitaalvereisten

Kwantitatieve kapitaalplanning

13

Geef duidelijke informatie over hoe risicogewogen activa (RWA) samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en daaraan gerelateerd risico's

3.6.6 Cijfers, ratio's en trends

3.3 Kapitaalvereisten

14

Geef in een tabel de kapitaalvereisten weer per methode die wordt gebruikt om de RWA voor kredietrisico te berekenen. Geef informatie over belangrijke modellen

3.6.6 Cijfers, ratio's en trends
3.6.6 bij tabel Risicogewogen activa (RWA) en kapitaaleis

3.3 Kapitaalvereisten
5.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de standaardbenadering
6.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de IRB-benadering

Modellen: downturn parameters, methode LGD

14

Idem voor marktrisico en operationeel risico

3.6.6 Cijfers, ratio's en trends
3.6.6 bij tabel Risicogewogen activa (RWA) en kapitaaleis

3.3 bij tabel Overzicht RWA
6.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de IRB-benadering
10.1 Eigen vermogensvereisten - marktrisico12.1 Kapitaalvereisten - operationeel risico

15

Geef in een tabel het kredietrisico in het bankboek weer inclusief de gemiddelde probability of default (PD), LGD, exposure at default (EAD). Voor non-retail de PD-banden tegen externe credit ratings

3.7.4 bij Indeling portefeuille naar interne ratingklasse

5.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de standaardbenadering
6.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de IRB-benadering

16

Geef een verloopoverzicht van RWA in de periode voor elk RWA risicotype

3.6.6 bij tabel Risicogewogen activa (RWA) en kapitaaleis
3.6.6 bij tabel Ontwikkeling RWA

6.2 voor kredietrisico - bij Kwantitatieve informatie over het gebruik van de IRB-benadering

SA methode voor Markt- en Operationeel risico. Deze hebben beperkte impact

17

Geef een beschrijving waarin de vereisten voor Pillar 3 backtesten in perspectief worden gezet, inclusief een inschatting van de modelprestaties en validatie afgezet tegen default en verlies

6.2 bij tabel IRB benadering - Back testing

Liquiditeit

18

Beschrijf hoe de bank haar potentiële liquiditeitsbehoefte beheerst. Geef een kwantitatieve analyse van de componenten van de liquiditeitsreserve aangehouden om in deze behoeften te voorzien. Verklaar mogelijke beperkingen voor het gebruik van de liquiditeitsreserve

3.9.1 Risicoprofiel - Liquiditeitsmanagement
3.9.3 Management en beheersing - Liquiditeitsmanagement
3.9.4 Cijfers, ratio's en trends

9 Liquiditeitsrisico
9.1 bij Risicoprofiel

Funding

19

Geef in tabelvorm een samenvatting van bezwaarde en onbezwaarde activa per balanscategorie

3.9.5 Bezwaarde en onbezwaarde activa

9.3 Bezwaarde en onbezwaarde activa

20

Maak een tabel met daarin de geconsolideerde totale activa, passiva en off-balance sheet verplichtingen naar resterende contractuele looptijd op balansdatum. Licht instrumenten apart toe. Management benadering ten aanzien van de bepaling van gedragskenmerken van financiële activa en passiva

3.9.6 Financieringsstrategie - bij tabel Resterende contractuele looptijd activa en passiva

Vervalkalender off-balance sheet items

21

Bespreek de fundingstrategie van de bank, inclusief de belangrijkste bronnen en funding concentratie om op effectieve wijze inzicht te verschaffen

3.9.6 Financieringsstrategie

9.2.1 bij Financieringsstrategie

Marktrisico

22

Informatie over de verbanden tussen balansposten en de winst- en verliesrekening met posities vermeld in de toelichting over verhandelde marktrisico's

3.8.3 Cijfers, ratio's en trends - marktrisico

10. Marktrisico
10.2 Renterisico buiten de handelsportefeuille

Verband met winst- en verliesrekening

23

Geef verdere kwalitatieve en kwantitatieve overzichten van belangrijke verhandelde en niet-verhandelde marktrisico's

3.8.3 Cijfers, ratio's en trends - marktrisico

10. Marktrisico
10.2 Renterisico buiten de handelsportefeuille

24

Geef kwantitatieve en kwalitatieve toelichtingen over belangrijke beperkingen in de modelbepaling voor marktrisico, assumpties, validatie procedures, gebruik van proxies, veranderingen in risicomaatstaven en modellen in de tijd, reden voor uitzonderingen bij backtesting en over hoe de uitkomsten worden gebruikt om de parameters van het model te verbeteren

3.8.1 Risicoprofiel - marktrisico
3.8.3 Cijfers, ratio's en trends - marktrisico

10.2 Renterisico buiten de handelsportefeuille

Gerbuik gestandaardiseerde benadering. Beperkte impact

25

Beschrijving van risicomanagementtechnieken om de risico's van verliezen voorbij gerapporteerde risicomaatstaven en parameters te meten en te beoordelen. Bespreek hoe de liquiditeitshorizonten van de markt zijn overwogen en toegepast op dergelijke maatstaven

3.8.2 Management en beheersing - marktrisico

10.2 Renterisico buiten de handelsportefeuille

Gebruik gestandaardiseerde bandaring. Beperkte toelichting in verband met lage materialiteit

Kredietrisico

26

Geef informatie over het kredietrisicoprofiel van de bank, inclusief belangrijke kredietrisicoconcentraties en een kwantitatieve samenvatting van aggregatie kredietrisico-exposure met aansluiting naar de balans. De toelichting dient tevens informatie te bevatten over kredietrisico dat redelijkerwijs kan ontstaat door off-balance sheet verplichtingen naar type

3.7.1 Risicoprofiel
3.7.3 Cijfers, ratio's en trends - Kredietrisico - bij
Vorderingen op klanten naar categorie en regio
Exposure at default
3.7.5 Overige particuliere kredieten
3.7.6 Zakelijke kredieten aan het mkb
3.7.10 Risicomitigering

4.2 Algemene kwantitatieve informatie betreffende het kredietrisico
4.4 Algemene kwantitatieve informatie over kredietrisicolimitering
5.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de standaardbenadering
6.2 Kwantitatieve informatie over het gebruik van de IRB-benadering

27

Beschrijf het beleid voor het identificeren van voorziene of default leningen, inclusief de wijze waarop de bank voorziene en default, geherstructureerde en returned-to-non-default leningen definieert. Uitleg over beleid met betrekking tot forbearance

3.7.2 Management en beheersing
(ook in de jaarrekening is toelichting opgenomen, zie note 5 Vorderingen op klanten)

4.1 Algemene kwalitatieve informatie betreffende het kredietrisico - bij Management en beheersing

Kwantitatieve informatie forbearance

28

Aansluiting van een begin- en eindbalans van non-performing of voorziene leningen en voorzieningen voor verliezen op leningen. Voeg een uitleg bij over de gevolgen van acquisities van leningen op de bewegingen van ratio's en informatie over geherstructureerde leningen

3.7.3 bij tabel Vorderingen op klanten
3.7.4 Kerncijfers - Exposure particuliere hypotheken
3.7.4 Achterstanden particuliere hypotheken / bijzonder beheer
3.7.4 Verloop voorziening
3.7.5 Overige particuliere kredieten
3.7.6 Kerncijfers - Exposure op mkb-leningen

4.2 Algemene kwantitatieve informatie betreffende het kredietrisico - bij
Veroudering van achterstallige blootstellingen
Kredietrisicoaanpassingen
Afschrijvingsbeleid

29

Geef een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het tegenpartijrisico van de bank gerelateerd aan de derivatentransacties. Kwantificeer nominale exposure van derivaten en geef aan of derivaten OTC of op erkende beurzen worden verhandeld. Indien het OTC-derivaten betreft, kwantificeer dan hoeveel door een centrale tegenpartij is afgerekend en hoeveel niet

3.7.10 Risicomitigering

4.3 en 4.4 Algemene kwalitatieve en kwantitatieve informatie over kredietrisicolimitering - bij tegenpartijrisico op derivatenposities7 Tegenpartijrisico

Uitsplitsing OTC derivaten naar centrale tegenpartij

30

Geef kwalitatieve informatie over mitigering van kredietrisico, inclusief onderpand dat aangehouden wordt voor elke vorm van kredietrisico en kwantitatieve informatie indien noodzakelijk. Toelichtingen met betrekking tot onderpand dienen voldoende gedetailleerd te zijn om een beoordeling te geven van de kwaliteit van het onderpand. Bespreek het gebruik van mitigerende maatregelen om kredietrisico te beheersen welke ontstaat door marktrisico-exposures en afzonderlijke concentraties

3.7.4 Dekkingsgraad
3.7.10 Risicomitigering
3.7.10 bij Zekerheden

4.3 bij Zekerheden
5.1 Kwalitatieve informatie over het gebruik van de standaardbenadering
6.1 Kwalitatieve informatie over het gebruik van de IRB benadering
7 Tegenpartijrisico
9.3 Bezwaarde en onbezwaarde activa - bij ontvangen onderpand

Overige risico's

31

Beschrijf 'andere risicotypen' op basis van de classificaties van het management en bespreek hoe elk risico wordt geïdentificeerd, gemeten en beheerst. Naast risico's zoals operationeel risico, reputatierisico, fraude-risico en juridisch risico, kan het relevant zijn om actuele risico's op te nemen zoals de bedrijfscontinuïteit, naleving van de regelgeving technologie en outsourcing

3.10 Niet financiële risico's
3.10.2 Risicotypen en aandachtsgebieden

11.2 Securitisatie - bij risico's
12. Operationeel risico
12.3 Risicotypen en aandachtsgebieden

32

Bespreek algemeen bekende risicogebeurtenissen gerelateerd aan overige risico's, waaronder operationele, naleving van de regelgeving en juridische risico’s, indien het gaat om wezenlijke dan wel potentiele gebeurtenissen. Dergelijke toelichtingen dienen zich te richten op de impact op het bedrijf, de lessons learned en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de risicoprocessen die reeds geïmplementeerd of onderhanden zijn

3.3 Toprisico's
3.10.2 Risicotypen en aandachtsgebieden

12.3 Risicotypen en aandachtsgebieden

  

Stel uw jaarverslag zelf samen